Committed to Green/ Geo

Committed to Green / GEO – Golf Environment Organisation

Golfterreinen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Dit geldt ook voor de Heemskerkse Golfclub.

De Nederlandse Golf Federatie is van mening dat golfterreinen een belangrijke rol spelen in behoud van de open ruimte en in de ontwikkeling van natuur. Midden jaren negentig introduceerde de NGF het duurzaam natuur- en milieuprogramma Committed to Green (CtG), aangespoord door de groeiende belangstelling voor de golfsport en de groei in het aantal golfbanen.

Het programma is een initiatief van de Europese Golf Associatie (EGA) en is gericht op het stimuleren van golfbaanbeheerders om bewust om te gaan met natuur en milieu.

Het Committed to Green-programma kent sinds april van 2010 een (internationale) certificering door de Golf Environment Organization. De GEO wordt internationaal erkend en gefinancierd door onder meer de European Tour, de EGA, de R&A in St. Andrews en de EGCOA. Een tiental landen hebben zich inmiddels bij de Golf Environment Organization aangesloten.

De Heemskerkse werd in 2008 Committed to Green gecertificeerd. In 2010 werd ook een internationale certificering in het kader van de Golf Environment Organisation (GEO) ontvangen uit handen van de heer Ronald Pfeiffer, president van de Nederlandse Golf Federatie, in aanwezigheid van de heer Jonathan Smith,ceo van de Golf Environment Organization.

GEO is een internationaal programma dat is ontwikkeld voor beheerders van golfbanen om de natuurterreinen alsmede de ecosystemen verantwoord te kunnen beheren.

Voor die banen, die met betrekking tot natuurbeheer en milieuwetgeving aan een aantal criteria voldoen, is een kwaliteitscertificaat weggelegd, GEO. Dit certificaat is 3 jaar geldig en dit jaar staat de hercertificering voor de deur.

Wat zijn zo de gebieden waar informatie/kennis over aanwezig dient te zijn?
Onderstaand treft u deze met enige toelichting aan:

LANDSCHAP EN ECOSYSTEMEN, daarin is beschreven de kennis over het plaatselijke landschap, de historie en wordingsgeschiedenis alsmede de waargenomen dan wel daar te verwachten soorten, inclusief beschermde soorten.
Dit zijn bomen, struiken, planten, paddestoelen en dieren zoals vogels, vleermuizen, vlinders en zoogdieren.

WATER. Hierbij zijn van belang zowel de bronnen waaruit water wordt geput alsmede de kwaliteit en het verbruik. Maar ook hoe de afvoer is geregeld. Duidelijke doelstellingen inzake het terugbrengen van hoeveelheden op basis van vergelijkende banen dan wel wettelijke voorschriften hoort daarbij.

ENERGIE EN ENERGIEBRONNEN. Begrijpelijk onderwerp in de huidige tijd. Allereerst natuurlijk hoeveel energie (gas/electra/olie etc) wij gebruiken, zowel in onze gebouwen maar ook bij het machinepark om de baan te onderhouden. En het maken van plannen om dit verbruik zoveel mogelijk te verlagen.

MATERIALEN EN KETENBEHEER staat mogelijk iets verder van ons af en betreft ons aankoopbeleid, hoe gaan onze leveranciers met genoemde onderwerpen om, hebben we niet teveel leveranciers en wat is de kwaliteit/service van hun product/dienst. En hoe beperken wij bij leveranties de afval problematiek.

MILIEUKWALITEIT behelst hoe de vereniging omgaat met door haar gebruikte middelen zoals water, maar ook eventuele bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.

MENS EN MAATSCHAPPIJ dekt niet alleen de omvang van het personeelsbestand maar ook hun kennis, opleidingsniveau alsmede bijscholing. Maar ook aspecten zoals communicatie binnen en buiten de vereniging en eventuele (juridische) geschillen met betrekking tot de baan.
Meer informatie over GEO en Committed to Green kunt u aantreffen op: www.golfenvironment.org en/of de Golf.nl site