Op 21 mei 2016, was het weer zover. Op de meeste golfclubs in Nederland vond er een telling plaats van het aantal sóórten vogels die op of boven de golfbaan gespot of gehoord worden. Dit onderzoek wordt door Sovon en de Vogelbescherming gecoördineerd en ondersteund door de NGF. Door de hoeveelheid, op deze betrouwbare wijze, verzamelde gegevens wordt een schat aan informatie opgebouwd omtrent o.a. klimaat, milieu-omstandigheden en bio-diversiteit.

De early birds op de zaterdagmorgen werden verslagen door nog vroegere vogels, alleen deze waren niet voorzien van golfstokken maar gewapend met een goede verrekijker op de borst. Om 6:00 was het kick off op de parkeerplaats van de golfbaan. In tegenstelling tot de afgelopen 5 jaar heeft de Vogelbescherming besloten om de teldatum 4 weken later te houden. De cijfers kunnen de komende 5 jaar vergeleken worden met die van 10 jaar terug, toen het ook eind mei tellen geblazen was. Door deze verschuiving naar Pinksteren moesten we toch een behoorlijk veer laten, want Kees & Gees van de vwg Castricum, alsmede Michiel van de vwg Zaanstad hadden een short trip gepland met hun familie. Ook Bernard Shaw moest verstek laten gaan. Net als vorig jaar heeft een gemeen griepvirus hem genekt. Zwaar balend, maar vooral hoestend, had ik hem de avond daarvoor nog aan de telefoon. Zijn klaagzang was  niet van de lucht, “..de afgelopen 2 jaar ben ik twice ziek geweest en uitgerekend both op Bird Watching Day !”. Tja Bernard, op de parkeerplaats hadden we al geconcludeerd dat het, net als met seks, een kwestie van timen is. We hebben dan ook de bevestiging van de stelling, destijds door Michiel de Ruyter geponeerd, dat de Engelsen een slechter sexleven moeten hebben dan de bewoners van het vaste land….

Al met al waren we  met ons vijven. Jan Schermer (vwg Castricum), Rein Beentjes (vwg Zaanstad), Harry Fabritius (de club-bioloog en begeleider voor het CTG-certificaat), Mireille en Hans van de club.

De eerste 30 soorten hebben we doorgaans binnen een halfuurtje genoteerd, daarna zijn het steeds de toevalstreffers die je moet spotten. Zo noteerden Jan en Mireille 5 overvliegende lepelaars en zagen Hans en Rein de IJsvogel in vol ornaat over de vijver bij hole 9 aan komen vliegen. Hij ging op een tak zitten, dook naar een vis en vertrok met prooi over het water, richting het fort. De eerste keer dat de ijsvogel kon worden genoteerd op de HGC ! Of de inspanningen van de ijsvogelwerkgroep hier debet aan zijn, laat zich raden. Het is in ieder geval een feit dat door het verbeteren van de habitat (vistakken en nestwanden) de ijsvogel volgend jaar zomaar een veel gespotte vogel door golfers kan worden. Wat mij betreft een toegevoegde waarde van de baan.

Zo hebben we op deze dag 68 soorten kunnen turven. In tegenstelling tot de afgelopen 5 jaar missen we nu natuurlijk een aantal wintergasten zoals kramsvogel, koperwiek en tafeleend. Die zijn al weer vertrokken naar Scandinavië en Siberië. Daar staat tegenover dat we een aantal Afrika-gangers terug zouden moeten zien die voor de April-tellingen altijd een billenknijper zijn geweest… ‘zijn ze er al of komen ze nog’.

We kunnen met tevredenheid terugkijken. Het was geen wereldscore, de afgelopen jaren zitten we namelijk boven de 70, maar het hadden er ook zomaar minder kunnen zijn. Meestal zit de Heemskerkse golfclub in de top 3. Doorgaans verslagen door de Texelse GC.

De landelijke uitslag kunnen jullie volgen op www.birdwatchingday.nl

Rest mij nog een oproep te doen aan leden die ook affiniteit met  vogels hebben, en wie heeft dat  nou niet, om volgend jaar mee te helpen tellen.

Aalscholver
Bergeend
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Boomkruiper
Braamsluiper
Brandgans
Bruine Kiekendief
Buizerd
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gaai
Gierzwaluw
Grauwe Gans
Groene specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grutto
Halsbandparkiet
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kauw
Kievit
Kleine Karakiet
Kleine Mantelmeeuw
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nijlgans
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roodborst
Scholekster
Staartmees
Spreeuw
Stormmeeuw
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Vink
Visdief
Waterhoen
Wilde Eend
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwartkop