versie 2016

Algemeen
Het bestuur en de wedstrijdcommissie behouden zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in het gepubliceerde wedstrijdprogramma aan te brengen of hiervan af te wijken. De wijzigingen worden tijdig via de website, nieuwsbrieven en op het publicatiebord kenbaar gemaakt. Waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden hier ook de deelneemsters  mee bedoeld.

Wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf” zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en de ( tijdelijke ) Local Rules, zoals van kracht op de baan van de Heemskerkse Golfclub. Alle wedstrijden worden gespeeld over 18 holes, tenzij anders wordt vermeld.

Clubwedstrijden met minder dan 30 inschrijvingen vinden in principe geen doorgang. In uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdleiding anders beslissen.

Inschrijven
Door inschrijving voor een wedstrijd accepteert een speler  de bepalingen van dit reglement en wordt geacht daarmee bekend te zijn
Alleen leden die hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen inschrijven voor deelname aan clubwedstrijden.

Drie weken voor de wedstrijd, op zaterdag om 09.00 uur, wordt de inschrijving opengesteld. Inschrijvingen kunnen worden gedaan via internet op www.heemskerksegolfclub.nl of via de computerterminal in de hal van het clubhuis.

( Zie bijlage voor de stappen )  Bij de wedstrijdinformatie wordt, het soort wedstrijd, de spelvorm, de handicapcategorie, alsmede eventuele bijzonderheden en de namen van de wedstrijdleiding vermeld. Bij sommige wedstrijden kan ook gekozen worden van welke kleur tee men wil spelen. Inschrijvingen zijn altijd individueel (uitzonderingen hierop worden op de inschrijflijst vermeld). Bij teamwedstrijden kan ook de andere teamspeler worden ingeschreven. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Door inschrijving verplicht men zich tot spelen. De wedstrijdleiding deelt de partijen voor de wedstrijd in.
Verzoeken voor een vroege of late indeling worden alleen gehonoreerd als er een, voor de wedstrijdleiding, aanvaardbare reden wordt opgegeven.
.

De inschrijving sluit op de woensdag voor de wedstrijddag om 12.00 uur tenzij anders vermeld. Afmelden kan tot die tijd via de wedstrijdmodule en de computerterminal in de hal van het clubhuis.
De startlijst wordt op donderdag uiterlijk om 14.00 uur, voor de wedstrijd, opgehangen op het publicatiebord in het clubhuis en via de website gepubliceerd, zodat iedereen de gelegenheid heeft kennis te nemen van de starttijd en de medespeler(s). De ingedeelde spelers ontvangen de startlijst per e-mail. In deze startlijst kunnen zich nog veranderingen voordoen en indien van toepassing  zullen deze tot de avond vóór de wedstrijd  via de e-mail aan alle deelnemers worden bekend gemakt. Iedere deelnemer wordt geacht hier rekening mee te houden.

Spelvorm
De spelvorm van de wedstrijd treft u aan op het openingsscherm van de wedstrijd als u zich inschrijft. De beschrijving van de spelvorm is te vinden op de website: http://www.heemskerksegolfclub.nl/nieuws/club-nieuws-heemskerkse-golfclub/weco-nieuws/wedstrijdvormen/

Reserves
Als de inschrijflijst vol is, wordt u automatisch door het systeem op de reservelijst geplaatst. Valt er iemand van de inschrijflijst uit dan schuiven de reserves automatisch door. Als u door de wedstrijdcommissie  direct voor de wedstrijd wordt ingedeeld wordt u niet gebeld u krijgt dan een e-mail met de startlijst.. Als u in de wedstrijd wordt ingedeeld na de totstandkoming van de startlijst wordt u wel gebeld. Onderaan de startlijst op het publicatiebord vindt u de reservelijst voor deze wedstrijd. De reservelijst kan niet gepubliceerd worden via de website. Reservespelers ontvangen wel een e-mail met de mededeling zich beschikbaar te houden. Let op: ook reserves dienen af te bellen bij verhindering.

Uitschrijven
Zolang de inschrijvingstermijn is geopend, kunt u zich via de computer uitschrijven. Afzeggers dienen te controleren of zij niet meer op de inschrijflijst voorkomen.( zie bijlage ) Nadat de inschrijvings- termijn is gesloten, meestal op woensdag om 12.00 uur in de week van de wedstrijd, dient u zich telefonisch of in persoon af te melden bij de wedstrijdleiding. Dit kan dus niet meer via de computer.

Wilt u, na dat u zich heeft uitgeschreven, toch weer inschrijven voor die wedstrijd dan is dat mogelijk zolang de inschrijfperiode nog geopend is. Door de uitschrijving gaat wel het recht op uw eerdere plaats op de inschrijflijst verloren. U komt onderaan aan de lijst te staan en mogelijk op de reservelijst.


Verhindering van deelname
Indien u verhinderd bent deel te nemen aan een wedstrijd nadat de indeling is bekend gemaakt moet u dit telefonisch melden bij een van de wedstrijdleiders. Dit geldt ook voor spelers op de reservelijst. Afmelden nadat de indeling is bekend gemaakt leidt tot een schorsing van één wedstrijd. Bij overmacht, ter beoordeling van de wedstrijdleiding, kan hiervan worden afgeweken. Verwachte slechte weersomstandigheden op de wedstrijddag zijn geen geldige reden voor afmelden voor de wedstrijd

Melden voor wedstrijd, inschrijfgeld en starten
Iedere deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd te melden bij de wedstrijdleiding voor het voldoen van het inschrijfgeld, het in ontvangst nemen van de scorekaart, het controleren en indien van toepassing  het laten wijzigen van de daarop vermelde handicap en het ontvangen van instructies (o.a. de bijzondere verrichtingen)  voor de wedstrijd .
In het geval van een All Tee ( shot gun ) start dient u zich 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd te melden.

Indien een deelnemer zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding te laat bij de wedstrijdtafel meldt, leidt dit tot diskwalificatie voor de wedstrijd en kan dit leiden tot een schorsing van twee daaropvolgende wedstrijden in uw categorie.

Iedere deelnemer dient uiterlijk 5 minuten voor zijn/haar starttijd op de tee klaar te staan om af te slaan. Bij aanwezigheid van een starter dienen te allen tijde diens aanwijzingen opgevolgd te worden.

Als een speler te laat is of komt om op de vastgestelde starttijd af te slaan wordt de straf van regel 6-3a toegepast.
”Indien de speler binnen vijf minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten verlies van de eerste hole bij matchplay of twee slagen op de eerste hole bij strokeplay. Anders is de straf voor overtreding van deze regel diskwalificatie”.

– Bogey- en Parwedstrijden – Zie Noot 2 bij Regel 32-1a.
– Stablefordwedstrijden – Zie Noot 2 bij Regel 32-1b..”

Wegblijven zonder afzegging (no-show)
Wegblijven zonder afzegging (no-show) leidt automatisch tot het heffen van een boete van € 5,- , alsmede de betaling van het inschrijfgeld. Tevens heeft dit een schorsing van drie wedstrijden in de betreffende wedstrijd categorie tot gevolg. Bij niet tijdige betaling wordt de schorsing verlengd tot betaling heeft plaats gevonden. Deze sanctie wordt schriftelijk door de wedstrijdcommissie aangezegd. In geval van overmacht kan door de wedstrijdcommissie anders worden beslist.

Deelnemers die inschrijven op het Strokeplaykampioenschap worden geacht beschikbaar te zijn voor de duur van het hele kampioenschap. Van deelnemers die de “cut” halen en zich daarna afmelden wordt de afmelding behandeld als “no-show”.

Bij wedstrijden voor koppels kan bij het niet verschijnen van één van de spelers van een ingedeeld koppel het gehele koppel worden uitgesloten van deelname. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

Inschrijfgeld ( 2016 )
“Gewone” clubwedstrijden                        €   3,00
Zomeravondcompetitie      (ZAC)             €   3,00
Vrijdagavondcompetitie (VAC)                 €   2,00
Buggy Battle t.b.v Handicartstichting      € 10,00 inclusief 5 mulligans
NGF Familie Golftoernooi                         € 20,00 + aangepaste greenfee voor

niet-leden

Andere speciale wedstrijden                    Tarief wordt per wedstrijd apart vermeld
Stokken
De stokken van een speler die deelneemt aan een wedstrijd moeten voldoen aan regel 4  van de Golfregels.

Scorekaart
De deelnemer is verplicht de eigen scorekaart met die van de marker te wisselen. Dit hoort te gebeuren vóór de eerste afslag.

Elke speler is er zelf verantwoordelijk voor dat de eigen scorekaart volledig en juist is ingevuld en op het moment dat de scorekaart bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd door speler en marker ondertekend is. Scorekaarten die onvolledig of onjuist of niet ondertekend zijn ingeleverd bij de wedstrijdleiding leiden tot diskwalificatie.
Bij alle door de commissie aangewezen wedstrijden maar zeker bij qualifying wedstrijden moet de score direct na binnenkomst in EGolf4U ingevoerd worden via  de  terminal in de hal of de app en daarna direct bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd.
Kortom: dus eerst invoeren en inleveren en dan pas douchen en omkleden.

Buggy’s en caddies
Buggy’s zijn tijdens wedstrijden alleen toegestaan voor spelers die in het bezit zijn van een gebruikerskaart van de Stichting Handicart (mee rijden door andere deelnemers is niet toegestaan, tenzij de spelers een partij vormen). Bij clubkampioenschappen is het gebruik van buggy’s niet toegestaan. Bij de clubkampioenschappen voor senioren kan hiervan in dringende gevallen worden afgeweken. Straf voor overtreding van deze bepaling volgens de regels van punt 8, blz. 163 / 164 Appendix 1.

Tenzij de commissie anders bepaalt, mogen spelers gebruik maken van een amateur-caddie.

Bevoegdheden wedstrijdleiding en baancommissie
Alleen de wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd af te gelasten, te staken, te onderbreken of maximaal 1 uur uit te stellen wegens omstandigheden. Slecht weer is op zichzelf geen reden tot afgelasten, staken of onderbreken. De leden van de baancommissie kunnen de baan onbespeelbaar verklaren.

Indien noodzakelijk heeft de wedstrijdleiding de bevoegdheid om in het belang van de wedstrijd wijzigingen aan te brengen

Etiquette (regel 33.7) 

Indien een speler zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de etiquette, kan hij volgens deze regel de straf van diskwalificatie opgelegd krijgen.

Spelers dienen zich te onthouden van elke emotionele uiting die door medespelers of tegenstanders als hinderlijk kan worden ervaren. Bij overtreding van deze regel kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding door de wedstrijdleiding sancties worden opgelegd.

Onreglementair gedrag

Onreglementair gedrag is iedere handeling of gedraging van een speler in strijd met dit reglement en/of daarbij toepasselijk verklaarde “Rules of Golf” gedurende een wedstrijd waardoor de speler zichzelf bevoordeelt dan wel één of meer medespelers worden benadeeld. Constatering van zodanig gedrag moet gemeld worden aan de wedstrijdleiding. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen door de wedstrijdleiding sancties worden opgelegd.

Gebruik van afstandsmeters

 

Op de Heemskerkse Golfclub is een Local Rule die het gebruik van elke type afstandsmeters toestaat op voorwaarde dat evt. andere functies niet gebruikt worden..
 Het onderbreken van een wedstrijd wegens (weers)omstandigheden (bij regel 6-8)
In geval van onweer is de speler te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

Een wedstrijd kan worden stopgezet bij een gevaarlijke situatie, b.v. bij onweer. Dit geschiedt d.m.v. de toeter. Wanneer het spel wordt stopgezet, mogen de spelers het spel niet hervatten voordat de wedstrijdleiding hiertoe opdracht heeft gegeven. Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij omstandigheden het rechtvaardigen deze straf niet op te leggen (Regel 33-7). Voor de verklaring van de signalen met de toeter zie  het bord in de gang bij de kleedkamers , de herenkleedkamer en/of de website. Bij definitieve afgelasting (na onderbreking) van de wedstrijd wordt u d.m.v. 2 lang aangehouden toetersignalen van 10 seconden geïnformeerd. Keer terug naar het clubhuis rekening houdend met de weersomstandigheden. (onweer)

Bij definitieve afgelasting (na onderbreking)  van de wedstrijd zal de wedstrijdleiding u daarvan zo mogelijk in de baan op de hoogte brengen.

Onnodig oponthoud/langzaam spel; regel 6.7 en 32.2
Wanneer een referee en/of de wedstrijdleiding heeft vastgesteld dat een groep/partij onnodig oponthoud veroorzaakt, wordt deze gewaarschuwd. Als na twee holes de groep/partij nog steeds langzaam speelt, en er geen verzachtende omstandigheden zijn, kan een waarnemer worden toegevoegd om de speelsnelheid vast te stellen.
Een speler krijgt maximaal 45 seconden om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt is om te spelen, tenzij bijzondere omstandigheden overschrijding van de tijdslimiet rechtvaardigen.
– Eerste overschrijding tijdslimiet: waarschuwing ,
– Tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag,
– Derde overschrijding tijdslimiet: nog één strafslag, in matchplay verlies hole, tevens               laatste waarschuwing.
– Vierde overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie.

Gelijk resultaat
Tenzij op de inschrijflijst uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden bij gelijke uitslag de volgende regels.
Bij de clubkampioenschappen strokeplay en matchplay wordt uitsluitend voor de eerste plaats, een sudden death play-off gespeeld op de holes 1, 2 en 18; 1, 2 en 18; enz. Bij matchplay wordt in de voorrondes bij gelijke stand na 18 holes doorgespeeld totdat er een winnaar is op hole 1, 2 en 18 enz.

De overige uitslagen worden hetzelfde bepaald als bij strokeplaywedstrijden zonder handicapverrekening (zie hierna).

Bij meerdaagse strokeplaywedstrijden wordt de uitslag bepaald door het beste resultaat van de laatste 18 holes, vervolgens de laatste 9, 6, 3, 1 holes.

Bij strokeplaywedstrijden zonder handicapverrekening wordt het beste resultaat over de laatste 9, 6, 3, 1 holes vergeleken.

Bij strokeplaywedstrijden met handicapverrekening wordt ook het beste resultaat over de laatste 9, 6, 3, 1 holes vergeleken. De handicaps worden als volgt verrekend:
– totaal aantal slagen laatste 9 holes      minus 1/2 playing handicap
– totaal aantal slagen laatste 6 holes       minus 1/3 playing handicap
– totaal aantal slagen laatste 3 holes      minus 1/6 playing handicap
– totaal aantal slagen laatste hole           minus 1/18 playing handicap
Breuken worden niet afgerond.

Indien er dan nog geen beslissing is gevallen, worden de scores hole voor hole vergeleken terugtellend vanaf holes 18, 17, enz. en wint de speler met de eerste de beste betere score. Bij nog immer gelijke uitslag in strokeplay zonder handicapverrekening wint dan de speler met de hoogste exacte handicap, in alle andere gevallen de speler met de laagste playing handicap c.q. -slagen.
De scores van de laatste 9, 6, 3, 1 holes worden vergeleken, uitgaande van het type wedstrijd; strokes, stablefordpunten of +/- scores.
Steeds wanneer er sprake is van de laatste 9 holes wordt bedoeld de holes 10 t/m 18.

Geschillen
Bij geschillen beslist de wedstrijdleiding, zonodig in samenspraak met de Hareco. Indien er een referee aanwezig is beslist deze.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd. De streeftijd van de prijsuitreiking staat aangegeven op de klok op de wedstrijdtafel, tenzij vooraf anders is vermeld.
Het is de bedoeling dat alle deelnemers hierbij aanwezig zijn, bij voorkeur in gepaste kleding.

Winnaars die niet aanwezig zijn op het tijdstip van de prijsuitreiking, verliezen het recht op het in ontvangst nemen van de betreffende prijs. Indien het een wedstrijd betreft die meetelt voor het klassement Golfer – Golfster van het Jaar houden zij wel het recht op toekenning van de punten die behoren bij hun klassering in de uitslagenlijst van die wedstrijd.  Indien een winnaar door bijzondere omstandigheden verhinderd is, beslist de wedstrijdleiding of de prijs wordt toegekend.

De CBA wordt direct na de prijsuitreiking door de wedstrijdleiding vermeld.

Sluitingstijden tee 1 en 10
In het wedstrijdschema vindt u de teesluitingen van de NGF competitiewedstrijden en van de clubwedstrijden. Vanaf een ½ uur voor aanvang van competitiewedstrijden is de tee gesloten. U mag alleen starten, ook vanaf de 10de hole, na toestemming van de competitie- of wedstrijdleiding. Neem voor de zekerheid eerst telefonisch contact op. De competitie is altijd matchplay. Houdt u rekening met een veel hoger speltempo door de baan!

Clubkampioenschap strokeplay

Deelname: Bij overtallige inschrijving de spelers en speelsters met de laagste exact handicaps van de inschrijflijsten. Aantal ronden: 3 voor alle categorieën. De dames en heren spelen de eerste en tweede ronde op zaterdag en derde ronde op zondag. De senioren spelen de eerste ronde op vrijdag, tweede op zaterdag en derde op zondag.

Heren: maximaal aantal deelnemers: 271. Na de tweede ronde (36 holes) de helft van het aantal ingedeelde spelers (afgerond naar boven) met het minste aantal slagen , aangevuld met de spelers met dezelfde scores.

Dames: maximaal aantal deelneemsters: 242. Na de tweede ronde (36 holes) de helft van het aantal ingedeelde spelers (afgerond naar boven) met het minste aantal slagen, aangevuld met de speelsters met dezelfde scores.

Heren senioren: maximaal aantal deelnemers: 243. Na de tweede ronde (36 holes) de helft van het aantal ingedeelde spelers (afgerond naar boven) met het minste aantal slagen, aangevuld met de spelers met dezelfde scores.

Dames senioren: maximaal aantal deelneemsters: 184. Na de tweede ronde (36 holes) de helft van het aantal ingedeelde spelers (afgerond naar boven) met het minste aantal slagen, aangevuld met de speelsters met dezelfde scores.

Noot 1,2,3,4: Op grond van het aantal inschrijvingen kan de wedstrijdleiding van dit aantal afwijken.

Indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding zou geven kan de wedstrijdleiding in het belang van de baanbezetting afwijken van het hierboven genoemde speelschema.

 

Indelen Strokeplaykampioenschappen
De indeling van de eerste ronde geschiedt d.m.v. loting binnen de categorie. Hiertoe wordt de categorie op handicap in tweeën gesplitst, zodat er een groep van lagere en een groep van hogere handicappers ontstaat. De loting vindt binnen deze twee groepen plaats. De indeling van de tweede ronde is bij de Dames en de Heren, om praktische redenen i.v.m. het tijdschema, gelijk aan de eerste ronde. De indeling van de finale ronde geschiedt op grond van de behaalde scores tot dan toe, waarbij de best geklasseerden het laatst starten.

Bij de Dames Senioren en de Heren Senioren geschiedt de indeling als boven, met de volgende uitzondering: de indeling van de tweede ronde en de finale ronde geschiedt op grond van de behaalde scores tot dan tot, waarbij de best geklasseerden het laatst starten.

Clubkampioenschap matchplay
Dit is de belangrijkste wedstrijd van het jaar.
Het clubkampioenschap wordt gespeeld in één handicapcategorie 0 – 36.
Deelname
Voor iedere deelnemersgroep geldt dat bij overtallige inschrijving de spelers met de laagste exacte handicap op het moment van inschrijving direct worden geplaatst. De winnares Dames en de winnaar Heren zijn de “Clubkampioen” van de Heemskerkse Golfclub

In de deelnemersgroepen Dames en Heren kunnen respectievelijk 32 dames en 32 heren deelnemen.
In de deelnemersgroepen Dames Senioren en Heren Senioren kunnen respectievelijk 32 dames en 32 heren deelnemen.

Indelen Matchplaykampioenschappen
Deelnemers aan de Matchplaykampioenschappen worden geplaatst op grond van het plaatsingsschema uit.App I plaatsingschema blz 166/167 regelboekje

Bij de Matchplaykampioenschappen worden de spelers of speelsters van vorig jaar, die als eerste vier geëindigd zijn, automatisch geplaatst mits zij zich als deelnemer hebben opgegeven. Bij een speelschema van 32 worden maximaal 8 deelnemers geplaatst. Naast de eerder genoemde vier plaatsingen worden de overige plaatsen aangevuld door de spelers met de laagste handicaps. Bij een speelschema van 16 worden maximaal 4 deelnemers geplaatst. De verdere indeling geschiedt door loting.

De plaatsing geschiedt als volgt: nummer één van vorig jaar op plaats 1, nummer twee van vorig jaar op plaats 32, nummer drie van vorig jaar (is laagste handicapper) op 17 en nummer vier van vorig jaar op 16. De volgende vier plaatsen worden opgevuld door de vier laagste handicappers die ingeschreven hebben en die niet al geplaatst zijn. De laagste handicap daarvan wordt op plaats 9 geplaatst, de op één na laagste daarvan op plaatst 24, de volgende handicap op 25 en de daarop volgende handicap op plaats 8. De overige spelers worden geloot en in het schema geplaatst op grond van het plaatsingsschema van de NGF.

Volgens het wedstrijdreglement worden in een schema van 16 alleen de eerste vier spelers geplaatst op grond van het resultaat van vorig jaar. Nummer één van vorig jaar op plaats 1, nummer twee van vorig jaar op plaats 16, nummer drie van vorig jaar (is laagste handicapper) op 9 en nummer vier van vorig jaar op 8. De overige spelers worden geloot en in het schema geplaatst op grond van het plaatsingsschema van de NGF. Hierbij wordt dus géén rekening gehouden met de handicap van de spelers.

Noot:
– Indien een speler of speelster om welke reden dan ook verhinderd is een voorronde te spelen, ontvangt de tegenstander automatisch een bye. Indien beiden verhinderd zijn beslist het lot. De loting wordt verricht door de wedstrijdleiding. 

Vanaf 1 januari 2016 geld dat Senioren zijn dames en heren van 50 jaar of ouder. Bij deelname geldt de dag  voorafgaand aan de wedstrijd c.q. voorronde als peildatum voor de leeftijd. 

Maandbeker
In het wedstrijdprogramma zijn 8 ( acht )  maandbekerwedstrijden opgenomen. Een maandbekerwedstrijd is een qualifying wedstrijd voor de handicapcategorie 0 – 36. Winnaar van de maandbeker is die speler/speelster, die de meeste stablefordpunten in de wedstrijd heeft behaald. De winnaar ontvangt de maandbeker en krijgt het recht om de maand na de wedstrijd te parkeren op de speciale parkeerplaats voor de winnaar van de maandbeker.

Indien de winnaar van de maandbeker niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn verliest het recht op de prijs maar behoudt het recht op de Maandbeker en de daarbij behorend recht op de parkeerplaats.

Noot: Alle maandbekerwedstrijden tellen mee voor het klassement Golfer- en Golfster van het jaar.

Reglement golfer en golfster van het jaar

Uitgangspunt
Golfer- en Golfster van het jaar worden die speler en speelster van de Heemskerkse Golfclub, die de beste resultaten hebben geboekt bij de aangegeven wedstrijden uit het wedstrijdprogramma.

Criteria om in aanmerking te komen voor het klassement
– De speler/speelster moet de Heemskerkse Golfclub als home-course hebben.
– De speler/speelster moet een EGA-handicap van maximaal 28 bezitten.
– Punten voor het klassement kunnen gescoord worden in de 10 wedstrijden die daarvoor in het wedstrijdprogramma zijn aangewezen.

– Wordt  een wedstrijd door de wedstrijdleiding ingekort dan telt deze niet meer mee voor het klassement Golfer – Golfster van het jaar. Regl 33-1 blz 130 regelboekje.

– Indien er binnen de wedstrijdkalender ruimte is zal een alternatieve wedstrijd worden aangewezen om te komen tot de 10 wedstrijden.

Puntentelling
In alle maandbekerwedstrijden en in twee speciaal aangewezen wedstrijden uit het wedstrijdprogramma kunnen punten worden gescoord.

De tien beste dames en de tien beste heren met handicap 28 of lager kunnen per wedstrijd de volgende punten verdienen:

1e > 10 punten
2e >  9 punten
3e >  8 punten
4e >  7 punten
5e >  6 punten
6e >  5 punten
7e >  4 punten
8e >  3 punten
9e >  2 punten
10e> 1 punt

Noot: De wedstrijdcommissie zal gedurende het seizoen het bijgewerkte klassement van de Golfer- en Golfster van het jaar publiceren op de website. www.heemskerksegolfclub.nl > club > clubnieuws > commissies > wedstrijdcommissie > Golfer – Golfster van het Jaar en in de hal van het clubhuis.

Eindklassement
Bij het bepalen van het eindklassement voor de Golfer- en Golfster van het jaar tellen, van de 10 wedstrijden die meetellen  voor dat klassement, de 8 beste resultaten mee.
Wanneer in het eindklassement meerdere spelers gelijk eindigen, worden aan de behaalde eerste plaatsen 3 punten toegekend, aan de behaalde tweede plaatsen 2 punten en aan de behaalde derde plaatsen 1 punt. De som wordt gedeeld door het aantal wedstrijden waarin de punten zijn behaald. De speler met het hoogste gemiddelde is de winnaar.

Bijzonderheden
De Golfer- en Golfster van het jaar worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de laatste wedstrijd die meetelt voor dat klassement.
De namen van de winnaars worden vermeld op de “Wall of Fame” in het clubhuis.
EGA handicapsysteem

Voor het EGA-handicapsysteem verwijzen wij naar onze website. www.heemskerksegolfclub.nl > club > clubnieuws > commissies > Handicap en regelcommissie > rechts een lijst met onderwerpen.

 

Noot: Met deze uitgave van het wedstrijdreglement 2016 vervallen alle vorige versies van het wedstrijdreglement.