Doelstelling:
De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de baan en baangerelateerde zaken.
De commissie vergadert vier keer per jaar alsmede op afroep indien zich een belangrijk onderwerp voordoet.